สายตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
e-mail : Thanya@tsu.ac.th

* ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี
* ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail เพื่อมหาวิทยาลัยจะสามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

เรื่อง :
ชื่อ-สกุล :
Email :
หมายเลขโทรศัพท์ :
รายละเอียด: