สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะกรรมการด้านการวิจัย
แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนกลยุทธ์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2564-2568
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ภารกิจผู้บริหาร
ประกันคุณภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ข้อมูลประเมิน ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เว็บไซต์เดิม สวพ.
ติดต่อ/แผนที่
 
ภารกิจผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

  ภารกิจรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)

  ภารกิจหัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา (นางสาว พิมพ์ณดา มณีวงค์)