สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะกรรมการด้านการวิจัย
แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนกลยุทธ์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2564-2568
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ภารกิจผู้บริหาร
ประกันคุณภาพ
แผนบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ข้อมูลประเมิน ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เว็บไซต์เดิม สวพ.
ติดต่อ/แผนที่
 
บุคลากร กลับหน้าหลัก


   ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
   

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
   

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   

นางสาวพิมพ์ณดา มณีวงค์

หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา


   กลุ่มภารกิจอำนวยการและบริหารทั่วไป
   


 

นางวิไลรัตน์ จันทร์ผลึก

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
 - งานการเงิน บัญชี กองทุนวิจัย
 - งานการเงินทุนวิจัยภายนอก
 - งานครุภัณฑ์
 - งานบุคคล

 
 
 
นางสาวสุนิษา วิเชียรบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
 - งานการเงิน
 - งานบัญชี
 - งานพัสดุ

 
   กลุ่มภารกิจทุนวิจัย นวัตกรรมและเครือข่าย
   

นางสาวอรกมล ไกรวงศ์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (นักวิชาการ)
 - กำกับดูแลและประสานงานในภาพรวมของฝ่ายทุน
 - TSU-SIM : TSU-SOCIAL INNOVATION MOVEMENT
 - ทุนวิจัยตาม Platform 3
 - ทุนเร่งด่วนทุกประเภท
 - ทุนวิจัยร่วมแหล่งทุนภายนอก
(Co-Funding)
 - ทุนวิจัยความร่วมมือภาคเอกชน (เงินรายได้)
 - ทุนวิจัย Quick Win (เงินรายได้)
 - ระบบสารสนเทศการวิจัย NRIIS
 - งานประชุมอนุกรรมการกองทุนวิจัยฯ
   

นางสาวจินตนา รัตนบุรี
นักวิชาการ
 - ทุนวิจัยบูรณาการ (เงินรายได้)
 - ทุนสนับสนุนการพัฒนาชุดโครงการวิจัย (เงินรายได้)
 - ทุนวิจัยตาม Platform 1
 - ระบบสารสนเทศการวิจัย
NRIIS
   

นางชุติมา ยอดเกื้อ
นักวิชาการ
- ทุนวิจัยต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ชุมชน (เงินรายได้)
ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
- ทุนวิจัยตาม Platform 4
- ระบบสารสนเทศการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ฐานข้อมูลงานวิจัย
   

นางสาวรานี ซุ่นเซ่ง

นักวิชาการ
 - ทุนวิจัยตาม Platform 2
 - ทุนสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน (เงินรายได้)
              
 
  กลุ่มภารกิจเผยแพร่ สื่อสารงานวิจัยและนวัตกรรม
   

นางสาวรานี ซุ่นเซ่ง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (นักวิชาการ)
 - งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี
 - งานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
    - ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
    - นำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 - รวบรวมข้อมูลงานวิจัย / วิชาการรับใช้สังคม
   

นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์
นักวิชาการ
 - งานจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
 - งานจัดทำวารสารปาริชาต
 - งานจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 - โครงการนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
   

นายนรัณยู ไชยประสิทธิ์
นักวิชาการ
 - 
งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สื่อวิทยุ
    สังคมออนไลน์ งานประชาสัมพันธ์/website

 - งานด้านการสื่อสารองค์กร
 - งานสื่อสารข้อมูลด้านการวิจัย
 - งานเขียนข่าว เตรียมเนื้อหา ข้อความ
 - งานส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยด้านนวัตกรรมสังคม
   

 

นายชาญณรงค์ คงทน

นักวิชาการ
 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ม.ทักษิณ
    และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 - แผนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพสธ.)
 - งานเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
 - งานเครือข่ายการวิจัย
 - งานสื่อสารองค์กร สื่อวิทยุ สังคมออนไลน์

-  งานเอกสารวิเคราะห์ความพึงพอใจ/การบริการ ของ สวพ. 

 

นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร

นักวิชาการ

 - มาตรฐานงานวิจัยในคน

 - งานจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง

 - ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการมาตรฐานการวิจัยในคน
- ระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการมาตรฐานการวิจัยสัตว์


  กลุ่มภารกิจศูนย์เครื่องมือวิจัยและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
   

นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ (นักวิชาการ)
 - งานบริการเครื่องมือวิจัยและรับวิเคราะห์ทดสอบ
 - งานระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือวิจัย
 - งานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องมือ
 - งานเครือข่ายศูนย์เครื่องมือกลาง
   

นางสาวจุฑาทิพย์ ชูช่วย
นักวิทยาศาสตร์
 - งานบริการเครื่องมือวิจัยและรับวิเคราะห์ทดสอบ
 - งานระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือวิจัย
 - งานมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - งานคุณภาพมาตรฐานเครื่องมือวิจัย
 - งานคลังและพัสดุศูนย์เครื่องมือกลาง
 - งานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

  กลุ่มภารกิจบริหาร ผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดนวัตกรรม
   
 

นางสาวพิมพ์ณดา มณีวงค์
หัวหน้าสำนักงาน (นักวิชาการ)

 -  งานประสานงานเชิงนโยบาย/ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย

 -  งานแผนกลยุทธ์การพัฒนา 5 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา

 -  งานแผนปฏิบัติการประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา

 -  งานประกันคุณภาพ (EdPEx) 

 -  คำรับรองการปฏิบัติงาน (ม.:ด้านการวิจัย / สวพ.)

 -  งานความเสี่ยง-ควบคุมภายใน สวพ.

 -  โครงการศักยภาพบุคลากร สวพ.

 -  โครงการตามนโยบายด้านการวิจัย (Reinventing University)

 -  งานประชุมกองทุนวิจัยฯ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 - งานนโยบายและแผนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ม.ทักษิณ

 - งานโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(สป.อว.) Defensive Stage

 - งานประสานความร่วมมือกรมทรัพย์สินทางปัญญา (MOU)

 - งานยกร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

 - งานการขึ้นทะเบียน/ยกเว้นค่าธรรมเนียม

   

นางสาวพรหมพิริยะ จันทร์ใหม่
นักวิชาการ
 
- งานยกร่างคำขอ/การยื่นคำขอ/แก้ไข (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
 - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 - ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 - 
งานประสานความร่วมมือกรมทรัพย์สินทางปัญญา (MOU)
 - งานประสานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
 - งานโครงการวันนักประดิษฐ์ Inventor day (วช)
 - งานโครงการ Thailand tech show (สวทช)

 - งานโครงการ IP Fair (DIP)
 
 - โครงการ
Thailand Research Expo (วช)


   

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์
นักวิชาการ
  
-  งานจดแจ้งและตรวจสอบ ลิขสิทธิ์ ของมหาวิทยาลัย

-  งานยกร่างคำขอ/แก้ไข สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

-  งานประสานเคือข่าย IP ระดับภูมิภาค

-  งานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการถ่ายทอดนวัตกรรม

-  งานสื่อสารนวัตกรรมผลงานวิจัยและ IP สู่สาธารณะ

-  การอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัย (Licensing)  

  -  การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นประจำปี
  -  การเชิดชูเกียรติบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย