สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เอกสารดาวน์โหลดเผยแพร่ผลงานวิจัย
สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รายชื่อการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 
สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ กลับหน้าหลัก

สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
ประกาศ
 ประกาศตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  
 
 รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ตีพิมพ์) งบประมาณ 2554
 รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ตีพิมพ์) งบประมาณ 2555 ประกาศใหม่
 รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย (ตีพิมพ์) งบประมาณ 2555
แบบฟอร์ม
 แบบฟอร์มขออนุมัติค่าตอบแทนตีพิมพ์
 หนังสือยินยอม
 SCImago Journal Rank
 ฐานข้อมูลสากล ISI
 บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ List of Approved National International Journals
 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว. ยอมรับ
 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ