สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
กลุ่มภารกิจบริหาร ผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดนวัตกรรม
คู่มือทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะกรรมการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
แบบฟอร์มการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
แบบฟอร์มการยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ
แบบขอรับเงินสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เล่มรายงานโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO)
แฟลตฟอร์มความร่วมมือ สป.อว
การอนุญาตใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
 
การอนุญาตใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา กลับหน้าหลัก

  • แบบแสดงความสนใจอนุญาตใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา >> คลิ๊ก <<